Sorry, u werkt met Internet Explorer 7 of ouder. Hoofdkraan.nl ondersteunt dit niet. Download gratis de nieuwste versie van Internet Explorer.

Nieuwe Responsive WordPress Website Multilanguage

Geplaatst op:
11 februari 2019 12:05
Categorie:
Websites & Applicaties
Subcategorie:
WordPress
Opdracht ID:
37937
Status:
Gesloten
Betaalwijze:
Vaste prijs
Budget:
€ 500 tot € 2000
Locatie:
Breda, Noord-Brabant

Freelancer of ZZP'er gezocht voor de volgende opdracht:

Beste freelancers,

Wij zijn een organisatie die op maat gemaakte speciaal aangepaste campervoertuigen ontwikkelt. Hiermee richten wij ons de internationale markt.  
Wij zoeken een freelancer die ons kan helpen met een compleet nieuwe responsive website:

De website moet voldoen aan de volgende criteria:
 • Responsieve website (als ontwerpen)
 • Meertalig, Engels (hoofdpagina, Duits, Chinees (Mandarijn), Australisch (exemplaar van Engelse website met afzonderlijke bewerkingsopties)
 • Onze inhoudsopbouw is pagina's waarop we items (blokken) plaatsen met inhoud (ander artikel / berichten) die linken naar andere artikelen (zie de body- en voertuigpagina in voorbeelden) dit concept van pagina's moet voor elke inhoud hetzelfde zijn pagina. (met name de pagina met accessoires)
 • Galerij = afbeeldingengalerijen en video's publiceren
 • Nieuws & Evenementen = WordPress blog met alle functies zoals te verwachten (tag-optie, archief, categorieën, delen van sociale media) zoals in dezelfde stijl van het geleverde ontwerp)
 • Contact = contactgegevens, contactformulier, google maps?
 • Koptekstmenu en voettekstmenu: uitvouwen mogelijk (ook in mobiel ontwerp) en de optie om hoofdcategorie te hebben met subcategorie en pagina's toe te voegen onder die subcategorie. (zie ontwerp)
 • Broodkruimels op inhoudspagina's (als ontwerp)
 • Afbeeldingen geplaatst in artikelen / inhoudspagina's moeten kunnen vergroten (vergroten)
 • SEO-geoptimaliseerd = optie om metatags, website-beschrijving etc. toe te voegen, allemaal voor google-optimalisatie
 • Zoals gebruikelijk bij een WordPress-website willen we in staat zijn om alle inhoud op de website te beheren
 • Een uitstraling hebben zoals in de geleverde ontwerpen

Wat vinden wij belangrijk
Ons bedrijf werkt met ZOHO CRM. In dit systeem hebben we al onze productinformatie en handleidingen / inhoud. Idealiter willen we onze website-inhoudspagina's in ZOHO maken die rechtstreeks linken naar de inhoudspagina's van onze website. Dat betekent: als we de tekst in onze ZOHO-pagina's aanpassen, koppelen ze rechtstreeks aan de website en worden daar ook aangepast. Het zou mogelijk moeten zijn ZOHO CRM te koppelen aan WordPress met een API-sleutel. We willen dat dit zo mogelijk voor onze website wordt gedaan.

Beschrijving per pagina

Startpagina = bestemmingspagina:
 • schuifregelaar die kan worden aangepast (aantal dia's, knop toevoegen met link of niet, overgangen)
 • Kennisbank = knoppen die naar een pagina linken (knoppen kunnen worden toegevoegd of verwijderd enz.)
 • Expeditie voertuigen = onze producten / eenheden die direct linken naar de specifieke eenheidspagina (eenheden toevoegen of verwijderen moet mogelijk zijn)
 • Nieuws & evenementen = recente artikelen gepubliceerd in de blog (nieuws en evenementen)
 • Nieuwste afbeeldingen en nieuwste video's = gekoppeld aan galerij en geeft de meest recente gepubliceerde afbeeldingen en video's weer

Producten (eenheden-pagina's):
Producten is het belangrijkste van de hele website. Hier tonen we onze eenheden (eenheden pagina's 20ft, 18ft etc.) met alle informatie met betrekking tot de eenheden.
Unitpictogrammen worden weergegeven met het formaat erin, ze linken naar de productpagina van elke eenheid. Elke productpagina van een eenheid moet de tabbladen hebben die linken naar een inhoudspagina. Deze tabbladen zijn: body, energie, water, exterieur, interieur, smart, modellen, 3d-tour, specificaties en voertuigen.
We moeten items van deze tabbladen kunnen toevoegen en verwijderen en namen en alle inhoud kunnen wijzigen.
Elk tabblad met info = inhoudspagina (bijvoorbeeld lichaam en voertuigen) heeft de optie om in een ander artikel als vakjes toe te voegen, het heeft een knop (lees meer) die linkt naar de inhoudspagina (en terugknop om terug te gaan naar de vorige pagina) )

3dtour-tabbladen
Deze pagina toont ingesloten 3d-tochten die kunnen worden vergroot en weergeven in 3d
Specificaties-tabbladen
 • Toon specificaties van het apparaat, hier wordt veel informatie getoond. Misschien is het handig om een ??contentsjabloon voor deze pagina's te maken? (zie oude website als voorbeeld)
 • Bij voorkeur willen we graag dat de specificatiespagina's linken naar ons ZOHO CRM-systeem waar de specificaties worden getoond en bijgewerkt. Met deze link wordt de informatie in onze ZOHO CRM gekoppeld aan de website en wordt alle inhoud te allen tijde gesynchroniseerd. En we hoeven de specificaties maar één keer bij te werken. Is een link naar ZOHO mogelijk

Tabblad Voertuigen
Op dit tabblad is er 1 belangrijk hoogtepunt, we willen gerelateerde, eerder gemaakte eenheden laten zien, dus op het tabblad 20ft voertuigen zullen we alle 20ft-eenheden op hun voertuigen laten zien.
 • We willen een speciaal op maat gemaakt blok hier hebben waar we alle voertuigen (carrousel met klikbare afbeeldingen) een titel, inhoud (info) -gerelateerde tags aan de eenheid, specificaties en een galerij kunnen tonen
 • Controleer de pruductpage_unit_vehicle voor het voorbeeld

Kan jij ons helpen en heb je tijd, dan zien wij graag je reactie voorzien van ervaring en tarief tegemoet. Bij interesse kunnen wij een uitgebreid ontwerp document toesturen.-- In English --


Website functions in general

- Responsive website (as designs)
- Multi language, English (main page, German, Chinese (mandarin), Australian (copy of English website with separate edit options)
- Our content build-up is pages where we place items (blocks) with content (other article/posts) that link to other articles (please see body and vehicle page in examples) this concept of pages should be optional the same for each content page. (especially accessories page)
- Gallery = publish image galleries and videos
- News & Events = WordPress blog with all functions as to be expected ( tag option, archive, categories, social media sharing) as in the same style of the design supplied)
- Contact = contact info, contact form, google maps
- Header menu and footer menu: fold out possible (also in mobile design) and the option to have main category with sub category and add pages under that sub category. (see design
- Breadcrumbs on content pages (as design)
- Images placed in articles/content pages should be able to enlarge (magnify)
- SEO optimized = option to add metatags, website description etc. all for google optimization
- As normal with a WordPress website we want to be able to control all content on the website
- Look and feel as delivered designs

Important!!!

- Our company works with ZOHO CRM. In this system we have all our product information and manuals/content. Ideally, we would like to make our website content pages in ZOHO that link directly to the content pages of our website. Which means: if we adjust the text in our ZOHO pages they directly link to the website and get adjusted there as well. It should be possible to link ZOHO CRM to WordPress with and API key. We would like this to be done for our website if possible.

Homepage = Landing page

- Slider that can be customized (number of slides, add button with link or not, transitions)
- Knowledge base = buttons that link to a page (buttons can be add or removed etc.)
- Expedition vehicles = our products/units that link directly to the specific unit page (add or remove units should be possible)
- News & events = recent articles published in the blog (news & events)
- Latest images and latest videos = linked to gallery and displays latest published images and videos

Products (units pages)

Products is the most important of the whole website! Here we show our units (units pages 20ft, 18ft etc.) with all information related to the units. Unit icons are shown with the size in them, they link to the product page of each unit. Each unit product page needs to have the tabs that link to a content page. These tabs are: body, energy, water, exterior, interior, smart, models, 3d tour, specifications and vehicles. We must be able to add and remove items of these tabs and change names and all content!
Each tab with info= content page (for example body and vehicles) has the option to add in other article as boxes, the have a button (read more) that links to the content page (and back button to go back to the previous page)

3dtour tabs

- This page displays embedded 3d tours that can be enlarged and view in 3d
Specifications tabs
- Show specs of the unit, a lot of information is shown here. Maybe it is handy to create a content template for these pages? (see old website as example)
- Preferably we would like the specs pages to link to our ZOHO CRM system where the specs are shown and updated. With this link the information in our ZOHO CRM will be linked to the website and all content will be synchronized at all time. And we only need to update the specs once. Is a link to ZOHO possible???

Vehicles tab

- At this tab there is 1 important highlight, we would like to show related previously made units so at the 20ft vehicles tab we will show all 20ft units on their vehicles.
- We want to have some custom-made block here where we can display all vehicles (carousel with clickable images) a title, content (info) related tags to the unit, specs and a gallery
- Check the pruductpage_unit_vehicle for the example
 
Ik ben freelancer en zoek een soortgelijke klus.
Klik hier
Ik heb een soortgelijke klus en zoek een freelancer.
Klik hier
Stuur deze opdracht door:

Freelancers die hebben gereageerd (10)

Roel Roel 11-02-2019
referentiesterren
5 referenties
Manolito Manolito 11-02-2019
referentiesterren
3 referenties
Stefan Stefan 11-02-2019
Allard Allard 11-02-2019
Leroy Leroy 11-02-2019
Karsten Karsten 11-02-2019
referentiesterren
3 referenties
Lonneke Lonneke 11-02-2019
referentiesterren
11 referenties
Donald Donald 11-02-2019
referentiesterren
27 referenties
Bjorn Bjorn 11-02-2019
referentiesterren
2 referenties
danny danny 11-02-2019
referentiesterren
7 referenties

Freelance opdrachten in dezelfde categorie:

Website voor Vergelijken van Energieleveranciers
Beste freelancers,    Dit project omhelst het ontwikkelen en opleveren van een prijsvergelijk website voor Nederlandse energieaanbieders. Bij voorkeur draait de website op WordPress of een ander CMS systeem. Voor WordPress is de Divi licentie reeds aanwezig.Meerdere referentie websites als voorbeeld, logo's en huisstijl reeds aanwezig.…
23 aug
Platform Bouwen in WordPress (Voordeelsite)
Beste freelancers,    Ik heb een WP site laten bouwen en zoek iemand die samen met mij aan een platform wil bouwen voor deals uitzonderlijk voor kinderen/jongeren. De bedoeling is om kleine ondernemers de kans te geven om meer online exposure te verkrijgen en daarbij bedrijven en kinderen/ouders te verbinden en een voordeel te bieden. Dit…
16 aug
Freelancer Gezocht voor WordPress Workshop
Beste freelancers,    Wij zijn een klein team dat werkt voor de non profit organisatie (patiëntenvereniging).    Wij zijn op zoek naar iemand die met ons mee kan kijken naar onze website en ons kan onderrichten in het gebruik van WordPress. Welke tips en vaardigheden zijn er hiervoor nodig? Hoe doen we dit etc.   …
13 aug
Freelancer voor Ondersteuning van Webbureau
Beste,    Voor ons webbureau en hostingbedrijf zijn wij op zoek naar extra handjes.  Het heeft altijd betrekking tot (WordPress + WooCommerce) websites onderhouden en (door)ontwikkelen.    Dit kan een freelancer zijn welke wij kunnen inschakelen om ons te helpen met deadlines halen.  Ruim ervaring met WordPress is dus…
9 aug
WordPress Website met Reserveringssysteem
Beste freelancers,    Ik ben op zoek naar een freelancer die voor mij een WordPress website kan bouwen met daarbij een reserveringssysteem voor aanhangwagens.    Wie heeft hier ervaring mee? Ik zie graag een reactie tegemoet.
7 aug
Vormgeven van WordPress Website (Mindfulness)
Beste freelancers,    De opdracht betreft het vormgeven van een WordPress website voor mijn mindfulness studio. Dit moet gebeuren binnen het BeTheme thema van WordPress. Foto's en tekst liggen al te wachten.    Wie kan mij hierbij verder helpen? Ik zie graag een reactie tegemoet.
7 aug
Aanpassen Bestaande Website (WordPress)
Beste freelancers,    Graag wil ik mijn bestaande website grafisch en tekstueel laten aanpassen. Beeldmateriaal en tekst zijn beschikbaar.    Wij bieden diensten aan op het gebied van woning/bedrijfspand verduurzaming. De website geeft o.a. informatie over onze dienstverlening en klanten kunnen via de website contact met ons opnemen. …
7 aug