Sorry, u werkt met Internet Explorer 7 of ouder. Hoofdkraan.nl ondersteunt dit niet. Download gratis de nieuwste versie van Internet Explorer.

Algemene Voorwaarden Hoofdkraan.nl

Ten aanzien van de dienstverlening van Hoofdkraan.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Hoofdkraan.nl aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Groei samen naar een hoger niveau.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die via de Website een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Freelancer.
1.2
Freelancer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever.
1.3
Opdracht: een advertentie op de Website waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.
1.4
Freelanceovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Freelancer waarbij Freelancer werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever.
1.5
Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Freelancers.
1.6
Dienst: de dienstverlening die door Hoofdkraan.nl wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact komen, een Opdracht uitvoeren en de betaling te regelen.
1.7
Betaalservice: de service van Hoofdkraan.nl waarbij Freelancer via de Website een Pro forma factuur stuurt aan de Opdrachtgever en Opdrachtgever deze Pro forma factuur via de Website betaalt.
1.8
Proforma factuur: de (deel)factuur die voorafgaand aan het uitvoeren van een (deel van de) Opdracht door de Freelancer kan worden verstuurd en door de Opdrachtgever dient te worden voldaan.
1.9
Hoofdkraan.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Informa B.V., met als handelsnaam Hoofdkraan.nl, gevestigd op de Keizersgracht 241, 1016 EA te Amsterdam.
1.10
Website: De internetsite van Hoofdkraan.nl te bereiken via de domeinnaam www.hoofdkraan.nl en www.hoofdkraan.com, alsmede alle andere internetsites van Hoofdkraan.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.
1.11
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Hoofdkraan.nl.
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Hoofdkraan.nl en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2.2
Hoofdkraan.nl is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien (14) dagen na kennisgeving aan Gebruiker. Indien Gebruiker niet instemt met de wijziging, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt indien de wijziging leidt tot een beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.
2.3
Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4
Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
2.5
Tussen Hoofdkraan.nl en Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
2.6
Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hoofdkraan.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Dienstverlening
3.1
Hoofdkraan.nl biedt op haar Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Freelancers (i) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van Opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening, (ii) afspraken met betrekking tot Opdrachten kunnen maken en (iii) de betaling kunnen regelen. Hoofdkraan.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Hoofdkraan.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2
Hoofdkraan.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers zelf, Opdrachten, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hoofdkraan.nl draagt voor de inhoud van Opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Hoofdkraan.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Freelancers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3
Hoofdkraan.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook , met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Hoofdkraan.nl niet:
 • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is
 • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 • dat derden niet de Website en/of de systemen van Hoofdkraan.nl onrechtmatig zullen gebruiken.
3.4
Hoofdkraan.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Hoofdkraan.nl ontstaat.
4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
4.1
De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, email gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2
Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, Opdrachten, referenties en offertes geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert de Gebruiker tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
4.3
Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van Opdrachten en biedingen op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is een Gebruiker niet toegestaan door middel van kunstgrepen de positionering te beïnvloeden, bijvoorbeeld door (vervolg)opdrachten die langs andere kanalen zijn gedaan via de Website te laten verlopen of door valse Opdrachten en referenties te (laten) plaatsen. Freelancers hebben enkel de mogelijkheid om op de Website een referentie te ontvangen van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever en Freelancer via Hoofdkraan.nl een match hebben gemaakt.
4.4
Hoofdkraan.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Hoofdkraan.nl behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze naar de mening van Hoofdkraan.nl onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. Indien een Gebruiker niet akkoord is met een weigering of verwijdering, dan dient de Gebruiker overtuigend te bewijzen dat de aangeboden of geplaatste informatie correct is.
4.5
Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.
4.6
Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in 4.5 bepaalde verbeurt hij aan Hoofdkraan.nl, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Hoofdkraan.nl om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te eisen.
5. Freelanceovereenkomst
5.1
Opdrachtgever en Freelancer komen overeen dat alle overeenkomsten tussen hen, tenzij specifiek anders overeengekomen via de Website, dezelfde voorwaarden zullen hebben als in dit artikel 5 is bepaald. Hoofdkraan.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Freelancer geen partij.
5.2
De Freelancer zal diensten verlenen aan de Opdrachtgever.
5.3
De Freelancer heeft de mogelijkheid om de Opdrachtgever te factureren middels de Hoofdkraan.nl Betaalservice. De Opdrachtgever zal dan de Freelancer betalen via de Hoofdkraan.nl Betaalservice. De Opdrachtgever zal de Freelancer de overeengekomen vergoeding betalen voor de geleverde diensten tenzij er een geschil is ontstaan. Bij een geschil kan een bindend advies worden uitgesproken zoals beschreven in Artikel 7.
5.4
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Freelancer kan per direct beëindigd worden in de volgende gevallen:
 1. Bij wederzijds akkoord. Als een partij via de Website vraagt om de overeenkomst te beëindigen en de andere partij reageert niet binnen 15 dagen van de notificatie dan zal er van uit worden gegaan dat de andere partij akkoord is;
 2. Bij opdrachten met betaling per uur op elk moment mits alle betalingen voor de geleverde diensten zijn voldaan;
 3. Bij opdrachten voor een vaste prijs op elk moment dat een overeengekomen mijlpaal is behaald en de daarmee verbonden betaling is voldaan;
 4. Indien zulks is bepaald in een bindende uitspraak door Hoofdkraan.nl na het volgen van de geschillenprocedure van artikel 7.
5.5
Zowel tijdens de uitvoering van de Freelanceovereenkomst als na de beëindiging hiervan is het de Freelancer verboden derden, direct of indirect, te informeren over zaken aangaande de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever of zijn verwanten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische, financiële en bedrijfsmatige informatie, namen van potentiële klanten of partners, voorgestelde transacties, rapporten, plannen, marktprognoses, computer-software, databases, data, technische kennis of andere vertrouwelijke informatie betreffende de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever waarvan de Freelancer redelijkerwijs geweten zou kunnen hebben dat deze niet bestemd was voor derden. Daarnaast mag de Freelancer geen informatie, producten of systemen van de Opdrachtgever kopiëren, verzamelen, samenvoegen, monteren of exploiteren, en is het hem verboden de broncode van de computersoftware in die producten of systemen te demonteren, reproduceren of decompileren of te proberen deze broncode op een andere manier te ontlenen aan de Opdrachtgever.
5.6
De Freelancer erkent dat enig intellectueel eigendom, verkregen en ontwikkeld tijdens werkzaamheden die vallen onder de Freelanceovereenkomst eigendom zijn en blijven van de Opdrachtgever en zodoende door de Freelanceovereenkomst zullen worden overgedragen van de Freelancer naar de Opdrachtgever. De Freelancer erkent dat met zijn vergoeding het verlies van intellectuele eigendomsrechten wordt gecompenseerd.
5.7
Freelancer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.8
De bepalingen in dit artikel 5 bevatten – m.u.v. de beschrijving van de Opdracht – de hele overeenkomst tussen Opdrachtgever en Freelancer.
5.9
Het is Opdrachtgevers en Freelancers niet toegestaan om met een andere Gebruiker een overeenkomst op te stellen buiten dit artikel om tenzij de Opdrachtgever de Afkoopsom heeft betaald.
6. Betaalservice
6.1
Hoofdkraan.nl Betaalservice is de onverplichte dienst van Hoofdkraan.nl waarbij Freelancers facturen sturen voor hun werkzaamheden via de Website en Opdrachtgevers deze facturen via de Website betalen. Gebruikmaken van de Betaalservice is gratis voor Opdrachtgevers en inbegrepen bij alle abonnementen voor Freelancers zonder extra kosten.
6.2
Zowel de Opdrachtgever als de Freelancer kan verzoeken om gebruikmaking van de Betaalservice.
6.3
Als facturering via de Betaalservice is overeengekomen, dan zendt de Freelancer via de Website een Proforma factuur aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever voldoet het bedrag van de Proforma factuur op een door Hoofdkraan.nl aangehouden bankrekening. Hoofdkraan.nl houdt het betaalde bedrag in depot voor de Opdrachtgever en de Freelancer.
6.4
Hoofdkraan.nl bevestigt aan de Opdrachtgever en de Freelancer de ontvangst van het bedrag van de Proforma factuur.
6.5
Hoofdkraan.nl betaalt het bedrag van de Proforma Factuur:
 1. aan de Freelancer, indien de Opdrachtgever dit per e-mail aan Hoofdkraan.nl verzoekt;
 2. aan de Opdrachtgever, indien de Freelancer dit per e-mail aan Hoofdkraan.nl verzoekt;
 3. aan beide partijen in de verhouding die Opdrachtgever en Freelancer per e-mail aan Hoofdkraan.nl laten weten;
 4. aan de partij die op grond van (i) een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak of (ii) de geschillenregeling recht heeft op (een deel van) het bedrag van de Proforma factuur.
6.6
Hoofdkraan.nl vergoedt geen rente over het bedrag van de Proforma factuur dat zij in depot houdt voor partijen. Indien de bank van Hoofdkraan.nl negatieve rente in rekening brengt over het bedrag van de Proforma factuur dan is Hoofdkraan.nl gerechtigd deze rente in mindering te brengen op het bedrag van de Proforma factuur.
6.7
Indien binnen 24 maanden na betaling van de Proforma factuur geen van beide partijen aanspraak heeft gemaakt op betaling van het bedrag, dan heeft Hoofdkraan.nl het recht het bedrag van de Proforma factuur te innen als vergoeding voor door haar gemaakte kosten.
7. Geschillen
7.1
Gebruikers gaan ermee akkoord dat bij een geschil tussen twee gebruikers Hoofdkraan.nl of een door Hoofdkraan.nl aan te wijzen derde bij wijze van bindend advies uitspraak zal doen. Bemiddeling zal alleen plaatsvinden wanneer er door de Opdrachtgever en de Freelancer gebruik is gemaakt van de Betaalservice, inclusief de betaling van de Proforma factuur. Hoofdkraan.nl is zelf geen partij in een geschil tussen twee gebruikers. Hoofdkraan.nl zal pogen de geschillenprocedure te volgen maar Hoofdkraan.nl is niet verplicht enige actie te nemen of niet te nemen bij een geschil. Hoofdkraan.nl kan in het kader van de geschillenprocedure betalingen vasthouden of uitbetalen zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever of Freelancer nodig is. De geschillenprocedure is nader uitgewerkt op de Website (https://www.hoofdkraan.nl/docs/Geschillenprocedure-Hoofdkraan.pdf?1618994304).
8. Tarieven, betalingen en opzegging
8.1
Gebruikers kunnen verschillende abonnementen nemen met verschillende rechten op de site. Deze staan vermeld op de Website. De abonnementsovereenkomst tussen Hoofdkraan.nl en Freelancer wordt aangegaan voor een maand. Freelancer kan te allen tijde opzeggen in welk geval de overeenkomst bij het aflopen van de lopende abonnementsperiode wordt stopgezet. Tenzij de Gebruiker of Hoofdkraan.nl de abonnementsovereenkomst tijdig opzegt wordt deze stilzwijgend verlengd voor telkens 1 maand. Voor opzegging is geen reden vereist. Indien Hoofdkraan.nl vaststelt dat de Gebruiker binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Hoofdkraan.nl schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst niet alsnog is nagekomen, dan kan Hoofdkraan.nl, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker, de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden.
8.2
Naast abonnementen en service kosten, kunnen Opdrachtgevers en Freelancer andere diensten afnemen van Hoofdkraan.nl.
8.3
Tenzij anders overeengekomen zullen door Gebruiker aan Hoofdkraan.nl gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van een abonnement of dienst.
8.4
Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Hoofdkraan.nl in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
8.5
Hoofdkraan.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen en Dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. Hoofdkraan.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de Website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.
8.6
Indien Gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Hoofdkraan.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van Euro 12,50 per herinnering in rekening te brengen bij de Gebruiker.
Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van Hoofdkraan.nl en de kosten van deurwaarders, advocaten of incassokantoren, komen integraal ten laste van de Gebruiker. Indien Hoofdkraan.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door Hoofdkraan.nl gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs.
Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten.
8.7
Indien Gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoofdkraan.nl, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor Hoofdkraan.nl niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het Hoofdkraan.nl vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 8.7 onverkort van toepassing is.
8.8
In geval Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de Website voor een periode van 12 maanden, heeft Hoofdkraan.nl het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.
8.9
In geval van overtreding van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de Gebruiker, heeft Hoofdkraan.nl het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.
9. Communicatie
9.1
Iedere communicatie tussen Hoofdkraan.nl en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
9.2
De door Hoofdkraan.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door Gebruiker.
9.3
Elektronische communicatie van Hoofdkraan.nl aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.
9.4
Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.
10. Overmacht
10.1
In geval van overmacht aan haar zijde is Hoofdkraan.nl niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
10.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Hoofdkraan.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Hoofdkraan.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
10.3
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Hoofdkraan.nl feitelijk geen (beslissende) invloed kan uitoefenen.
10.4
Zodra zich een overmachtstoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Hoofdkraan.nl daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachtstoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachtstoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
11. Aansprakelijkheid
11.1
Hoewel Hoofdkraan.nl zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoofdkraan.nl of haar leidinggevende ondergeschikten, is Hoofdkraan.nl niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.
11.2
Hoofdkraan.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kostenloze advisering.
11.3
Hoofdkraan.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Hoofdkraan.nl.
11.4
Hoofdkraan.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
11.5
Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Hoofdkraan.nl jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
11.6
Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.
11.7
De Gebruiker vrijwaart Hoofdkraan.nl tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
12. Diversen
12.1
Het is Gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Hoofdkraan.nl en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoofdkraan.nl.
12.2
Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.
12.3
Op de overeenkomst tussen Hoofdkraan.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
12.4
In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.
12.5
Alle geschillen tussen Hoofdkraan.nl en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij Hoofdkraan.nl ervoor kiest een andere rechter aan te zoeken die op grond van de wet bevoegd is.
12.6
Alle aanspraken van Gebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.